Kapıcı Sözleşmesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 924
  • 1364
  • 9751
  • 27558
  • 257488
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Kapıcı Sözleşmesi
Kapıcı Sözleşmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPICI SÖZLEŞMESİ
 
 
 
 
1. İŞVEREN : 
Ankara ili, (...) Mahallesi, (...) Konutları, ............ Blok Kat Malikleri Kurulu 'nun .../.../19.. tarihli kararı ile yetkili yöneticisi ........................................
 
2. KAPICI :  
Halen  ................. adresinde ikamet etmekte olan ve ......... ili sahife ............... ve hane no............'da kayıtlı .................................oğlu, ..........................'dan doğma, .../.../19.. doğumlu ..........................
 
3. YAPILACAK İŞ : 
Kapıcılık ve kalorifercilik
 
4. İŞYERİNİN ADRESİ :
.................................................................
 
5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 
.../.../1996 tarihinden başlamak üzere belirsiz bir süre için geçerlidir. Belirsiz bir süre için yapılmış olan bu sözleşme taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe veya 1475 sayılı Kanunun 16 ve 17 'inci maddelerinde belirtilen sebeplerle ve Kapıcı Hizmet Yönetmeliği ve bu sözleşme hükümlerine göre fesh edilmedikçe, kapıcının hizmete başlamasından itibaren, 1475 sayılı kanunun 13' ncü maddesinde belirtilen süreye uymak şartı ile bozulabilir.
 
6. ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI : 
Ücret Sözleşmesi tarihinde geçerli olan Asgari ücret kadardır. Ücret, yönetici tarafından, kapıcılık ve kalorifercilik hizmetine karşılık, çalıştığı ayı takip eden ilk 5 gün içinde imzalı Gider Makbuzu veya Bordro imzalattırılmak sureti ile ödenecektir.
 
7. YÖNETİCİ YETKİLERİNİN DEVRİ : 
Yöneticinin görevleri bir hizmet şirketine devredildiği taktirde, Kapıcı doğrudan bu Hizmet Şirketi yetkilisinin talimatları doğrultusunda çalışacaktır.
 
8. ÖZEL ŞARTLAR :
a) Kapıcılık ve kalorifercilik hizmeti Yönetici tarafından hazırlanan  "Apartman Yönetmelik ve Kapıcı Hizmet Yönetmeliği " hükümlerine göre yapılacaktır.
b) Kapıcıya, bir kapıcı dairesi tahsis edilmiş olup, orada ikamet edecektir. Bu daire için kendisinden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ancak yöneticinin belirlediği kurallar çerçevesinde daire kullanılacaktır.
c) Kapıcı bütün mesaisini bu sözleşme ve ekindeki Yönetmeliklerde belirtilen işlere  verecek; başka blok veya villalarda çalışmayacaktır.
d) Kapıcı sözleşmede ve yönetmelik de belirtilen işler dışında kalan özel hizmetler de rızası olmadan çalıştırılamaz.
e) Kapıcının oturduğu eve ait dairenin 100 kw' ya kadar elektrik ücreti, 10 tona kadar su ücreti ( Aylık ) ve kalorifer ısıtma ücreti alınmayacaktır. Belirlenen miktarın üstünde gelen elektrik ve su tüketim bedelleri ücretinden kesilir.
 
8. KAPICININ İŞİİNE SON VERME : 
Kapıcı, izinsiz olarak görevini özel amaçları için terkeder, işlerini aksatır veya yavaşlatırsa, Yönetmelikte sayılan hizmetleri görmede lakayt davranırsa bir defaya mahsus olmak üzere sözlü uyarılır. Aynı halin devamı veya tekerrürü halinde önce yazılı ihtar verilir. Üçüncü defa aynı durum tekerrür ettiği taktirde bir yevmiyesi kesilir. Gene de bu durum devam ederse gerekli kanuni işlem yapılarak iş akdi feshedilir.
 
İş akdinin feshinde 1475 sayılı İş Kanununun geçerli maddeleri uygulanır. Her iki taraf da yazılı ihbar sürelerine riayet eder.
 
9. KAPICI DAİRESİNİN BOŞALTILMASI : 
Kapıcı, ikametine tahsis edilen " kapıcı dairesi " ni sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde 15 gün içinde boşaltıp yöneticiye teslim edecektir.
11.02.1996 tarihinde düzenlenen bu sözleşme 11 maddedir. Bu sözleşme ve ekindeki  "Apartman Yönetmeliği" ve " Kapıcı Hizmet Yönetmeliği" taraflarca madde madde okunup anlaşmaya varıldıktan sonra  imzalanmıştır. Ancak,Yönetici' nin işin durumuna göre ekleyebileceği veya değiştirebileceği maddeler olabilir.
 
İŞVEREN İŞÇİ
    ( YÖNETİCİ )    ( KAPICI )