Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 128
  • 1364
  • 8955
  • 26762
  • 256692
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi
Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi
 
 
 
 
 
 
 
 
    …………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
Dosya Esas No:...../....
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
İSTEMİNDE BULUNAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
TALEP KONUSU : Mahkemece verilen karardaki maddi hatanın düzeltilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
Mahkemenizce itirazın iptali davasında verilen kararın hüküm kısmında davalının …..  İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu borca itirazının iptaline karar verilmiş ise de verilen kararda ….. icra Müdürlüğünün dosya numarası yanlış yazılmış olup, doğru olan icra dosya numarası …../…..’dir.
HUKUKİ NEDENLER : HMK.  ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulü ile, kararda belirtilen ……  İcra Müdürlüğünün …/… no.lu icra dosya numarasının HMK.gereği …/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak sayılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
 
Maddi Hatanın Düzeltilmesi 
İsteminde Bulunan
Davacı Vekili 
Avukat Adı ve Soyadı
İmza