Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1352
  • 676
  • 7451
  • 34085
  • 264015
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi
Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....... SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres
VEKİLİ : Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Taşınmaz satışına izin verilmesi
AÇIKLAMALAR :
Davacı müvekkilim, ... adlı kişinin vasisidir. Vesayet altında bulunan ciddi bir hastalık geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştür. Tedavisine belirli aralıklarla yine devam edilecek olup oldukça yüklü masraf gerekmektedir. Kısıtlının nakit parası ve menkulleri bu giderleri karşılamaya yetmeyeceği için ...... ili, …  ilçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de bulunan taşınmazın satılmasını talep etmek gerekmiştir. Adı geçen taşınmazın satılmasına izin verilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.
DELİLLER :1-
                                                     2-Doktor raporu,
                                                     3- Tedavi belgeleri, 
                                                     4- Vesayet kararı ve .... Sulh Hukuk Mahkemesinin../... E ve .../.... Ksayılı dosyası,
                                                      5-Tanık (Tanıkisimleri bildirilecek)                           
                                                      6-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 462/1 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de bulunan taşınmazın satılmasına izin verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../…
 
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir